Chuyển trụ sở, DN có phải xin cấp lại giấy phép lao động?

Chuyển trụ sở, DN có phải xin cấp lại giấy phép lao động

Về vấn đề này, Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực được cử, điều động hoặc biệt phái đến làm việc tại tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi người lao động nước ngoài đang làm việc để làm cùng vị trí công việc với thời hạn từ 10 ngày liên tục trở lên thì không phải cấp giấy phép lao động mới nhưng người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài đến làm việc.

Về lao động nước ngoài là nhà quản lý, theo quy định tại Khoản 4, Điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP, đối với các vị trí Tổng Giám đốc; Phó Tổng giám đốc; Giám đốc; Phó Giám đốc của các doanh nghiệp mà đáp ứng được theo quy định tại Khoản 18, Điều 4 Luật Doanh nghiệp thì là nhà quản lý.

Cập nhật
08-03-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: