Chính sách thuế với hàng hóa NK của công ty cho thuê tài chính

Chính sách thuế với hàng hóa NK của công ty cho thuê tài chính

Bộ Tài chính vừa trả lời Hiệp hội Cho thuê Tài chính Việt Nam đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với hàng hóa NK của Công ty cho thuê tài chính.

Theo phân tích của Bộ Tài chính, tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 có quy định như sau: "Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa XK, NK và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ XK, NK.”

Tại điểm c khoản 4 Điều 2 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 có quy định như sau: "Đối tượng chịu thuế XK, thuế NK không áp dụng đối với các trường hợp sau: Hàng hóa XK từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa NK từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;”

Bên cạnh đó, tại khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 có quy định về đối tượng không chịu thuế Giá trị gia tăng (GTGT) như sau: "20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm NK, tái XK; hàng tạm XK, tái NK; nguyên liệu NK để sản xuất, gia công hàng hóa XK theo hợp đồng sản xuất, gia công XK ký kết với bên nước ngoài; hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau."

Tại điểm a khoản 1 Điều 1 của Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật thuế GTGT có quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau: "Dịch vụ cấp tín dụng bao gồm: cho vay; chiết khấu, tái chiết khẩu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác; bảo lãnh; cho thuê tài chính; phát hành thẻ tín dụng; bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế; hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của pháp luật;”

Tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 94 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 61 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính) cũng đã có quy định quy định rõ thú tục NK hàng hóa cho thuê tài chính từ nước ngoài vào Việt Nam.

Theo đó, hàng hóa NK từ nước ngoài của doanh nghiệp cho thuê tài chính ngay khi được thông quan phải đưa trực tiếp vào doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan và được đảm bảo quản nguyên trạng cho đến khi doanh nghiệp cho thuê tài chính và doanh nghiệp chế xuât, doanh nghiệp trong khu phi thuê quan hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định tại điếm b khoản này.

Thủ tục giao nhận hàng hóa giữa doanh nghiệp cho thuê tài chính và doanh nghiệp chế xuất/doanh nghiệp trong khu phi thuế quan

Với các quy định nêu trên, Bộ Tài chính cho biết, trường hợp công ty cho thuê tài chính NK hàng hoá từ nước ngoài đưa thẳng, trực tiếp cho doanh nghiệp chế xuất (đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13) thuê tài chính và chỉ sử dụng trong doanh nghiệp chế xuất thì thuộc đối tượng không chịu thuế NK, không chịu thuế GTGT như trường hợp doanh nghiệp ở trong khu phi thuế quan trực tiếp NK.

Về hồ sơ thủ tục hải quan: Công ty thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 94 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 61 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bọ Tài chính).

Trường hợp công ty cho thuê tài chính mua hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất (đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13) rồi cho chính doanh nghiệp chế xuất này thuê tài chính và chỉ sử dụng trong doanh nghiệp chế xuất thì thuộc đối tượng không chịu thuế NK, không chịu thuế GTGT.

Theo đó, về hồ sơ, thủ tục hải quan, Bộ Tài chính cho biết, trường hợp tài sản được công ty cho thuê tài chính mua lại không được đưa ra khỏi doanh nghiệp chế xuất, việc chuyển giao sở hữu chỉ diễn ra trên hồ sơ, không làm thay đổi mục đích sử dụng tài sản của doanh nghiệp chế xuất, tài sản này vẫn được doanh nghiệp chế xuất sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất hàng XK và đến cuối thời hạn thuê, Công ty cho thuê tài chính sẽ chuyển giao lại quyền sở hữu cho doanh nghiệp chế xuất (như nội dung nêu tại công của Hiệp hội cho thuê tài chính Việt Nam) thì nếu trường hợp không phát sinh di chuyển hàng hóa ra khỏi doanh nghiệp chế xuất cho công ty cho thuê tài chính và ngược lại thì không phát sinh hoạt động XK, NK theo quy định của Luật quản lý ngoại thương nên không thực hiện thủ tục hải quan.

Thu Trang

Theo Báo Hải quan

Cập nhật
02-03-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: