Chế độ bảo hiểm với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Ngày 15/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo đó, tại Điều 15 quy định cụ thể về trình tự, thủ tục tham gia, giải quyết chế độ BHXH như sau:

- Trình tự, thủ tục tham gia BHXH và trình tự, thủ tục giải quyết chế độ BHXH của người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định này thực hiện theo trình tự, thủ tục đối với lao động Việt Nam và thực hiện theo quy định tại Chương VII của Luật Bảo hiểm xã hội; Đều 57, 58, 59, 60, 61, 62 của Luật An toàn vệ sinh lao động; Điều 5 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP; Điều 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25 và Điều 26 Nghị định số 37/2016/NĐ-CP trừ quy định tại khoản 3 Điều này và Điều 16 của Nghị định này.

- Hồ sơ tham gia, giải quyết chế độ BHXH của người lao động tại khoản 1 Điều này do cơ quan nước ngoài cấp thì phải được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Giải quyết hưởng BHXH một lần: Trong thời hạn 10 ngày tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thời điểm giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực (tùy thuộc điều kiện nào đến trước) mà người lao động không tiếp tục làm việc theo hợp đồng lao động hoặc không được gia hạn giấy phép, người lao động có yêu cầu hưởng BHXH một lần nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan BHXH.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động, trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cập nhật
13-11-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: