Cập nhật 07 Văn bản hợp nhất các Thông tư trong lĩnh vực đất đai

CẬP NHẬT 07 VĂN BẢN HỢP NHẤT CÁC THÔNG TƯ TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

cap nhat vb luat dat dai

 

- Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT hợp nhất Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ địa chính;

- Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT hợp nhất Thông tư Quy định về bản đồ địa chính;

- Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT hợp nhất Thông tư Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

- Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT hợp nhất Thông tư Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

- Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTNMT hợp nhất Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP;

- Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTNMT hợp nhất Thông tư Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo thuvienphapluat.vn

Cập nhật
25-09-2019
Có thể bạn quan tâm: