Các trường hợp công chức được tiếp nhận không qua thi tuyển

Các trường hợp công chức được tiếp nhận không qua thi tuyển

Đây là nội dung nổi bật về tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức theo Thông tư 03/2019/TT-BNV (có hiệu lực từ 01/7/2019).

Theo đó, các trường hợp được tiếp nhận công chức không qua thi tuyển được quy định cụ thể như sau:

- Các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên quy định tại Điều 19 Nghị định 24/2010/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, bao gồm:

+ Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đã có thời gian làm viên chức từ đủ 05 năm (60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức (không kể thời gian tập sự);

+ Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu, đã có thời gian công tác từ đủ 05 năm (60 tháng) trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) hoặc làm công tác cơ yếu, tính từ thời điểm có quyết định tuyển dụng chính thức vào quân đội, công an hoặc tại các tổ chức của lực lượng cơ yếu;

+ Người đang giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH MTV mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc từ đủ 05 năm (60 tháng), không kể thời gian thử việc.

- Các trường hợp đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền đồng ý điều động, luân chuyển (không thuộc trường hợp giải quyết chế độ thôi việc) đến làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp,...

Như vậy, so với quy định trước đây, Thông tư 03/2019 quy định chi tiết hơn trường hợp được tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển với người có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên.

Đồng thời, Thông tư 03/2019 đã bỏ quy định về tuyển dụng không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước; người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài.

Theo thuvienphapluat.vn

Cập nhật
26-08-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: