Ai được tham gia BHXH tự nguyện?

AI ĐƯỢC THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN

Người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHXH. 

Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18-2-2016 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHXH, bao gồm: Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

 • a) Người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng trước ngày 1-1-2018; NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng từ ngày 1-1-2018 trở đi.
 • b) Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, bản, sóc, làng, tổ dân phố, khu, khu phố.
 • c) NLĐ giúp việc gia đình.
 • d) Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương.
 • đ) Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
 • e) Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình.
 • g) NLĐ đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH.
 • h) Người tham gia khác.

Về mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia BHXH tự nguyện, Điều 87 Luật BHXH 2014 quy định:

 • NLĐ hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do NLĐ lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.
 • Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH cho NLĐ tham gia BHXH tự nguyện.

Người lao động được chọn một trong các phương thức đóng sau đây:

 • a) Hằng tháng.
 • b) 3 tháng một lần.
 • c) 6 tháng một lần.
 • d) 12 tháng một lần.
 • đ) Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng so với quy định tại Điều này.

Điều 73 Luật BHXH đã quy định, người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;
 • b) Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

NLĐ đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm a nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Theo K.An Người lao động

Cập nhật
17-05-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: